Notícies

Model denúncia funcionari obrir espai públic

Al Jutjat de Guàrdia de XXXXXXXX

En data XX de setembre de 2017, se’m comunica per part de XXXXXXXXXX, a l’empara de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació i dels Decrets 139/2017 i 140/2017, de convocatòria del referèndum i de les seves normes complementàries, respectivament, que he d’obrir l’equipament públic del qual en soc responsable, en la meva condició de treballador públic, per a l’organització de l’1-O.
El Tribunal Constitucional, en diverses providències de 7 de setembre de 2017, publicades al BOE del dia 8, ha suspès la Llei 19/2017, així com els decrets 139 i 140 de 2017; conseqüentment, entenc que tant la comunicació com el requeriment que efectuen a l’escrit de referència resten sense fonament i objecte i, per tant, poso en coneixement d’aquest Jutjat el flagrant incompliment de l’esmentada suspensió.
Per tot l’exposat, poso en coneixement d’aquest Jutjat els fets descrits en aquesta denúncia per tal que aquest prengui les mesures que consideri oportunes.

Signat
XXXXXXXXX

Barcelona, XX de setembre de 2017