Notícies

Model denúncia ciutadans sortejats

Al Jutjat de Guàrdia de XXXXXXXX

En data XX de setembre de 2017 he conegut que XXXXXXXXXX, a l’empara de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació i dels Decrets 139/2017 i 140/2017, de convocatòria del referèndum i de les seves normes complementàries, respectivament, han seleccionat ciutadans mitjançant sorteig per tal de requerir-los a formar part de les meses electorals de l’1-O.
El Tribunal Constitucional, en diverses providències de 7 de setembre de 2017, publicades al BOE del dia 8, ha suspès la Llei 19/2017, així com els decrets 139 i 140 de 2017; conseqüentment, entenc que el sorteig abans esmentat resta sense fonament i objecte i, per tant, poso en coneixement d’aquest Jutjat el flagrant incompliment de l’esmentada suspensió.
En el mateix sentit, he d’entendre que si hi ha ciutadans i ciutadanes seleccionats, és perquè, sense el meu consentiment i a l’empara d’una llei suspesa, les meves dades personals també han estat utilitzades il·legalment en un sorteig, el que podria suposar una flagrant vulneració de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, amb les conseqüències penals i de responsabilitat civil indemnitzatòria cap a la meva persona que se’n puguin derivar.
Per tot l’exposat, poso en coneixement d’aquest jutjat els fets descrits en aquesta denúncia per tal que aquest prengui les mesures que consideri adients.

Signat
XXXXXXXXX

Barcelona, XX de setembre de 2017