El manifest

UN JUDICI JUST

PREÀMBUL
El nostre sistema constitucional garanteix, mitjançant el principi de tutela judicial efectiva, el dret a un procés just amb totes les garanties. En conseqüència, l’ordenament jurídic espanyol regula un sistema processal que permet que qualsevol ciutadà tingui dret a un judici just per mitjà d’un tribunal independent, que garanteix els seus drets, i molt especialment l’exercici del dret a la defensa.

Dins de les garanties establertes en la nostra legislació el dret a un judici just està  incorporat al dret espanyol per diferents tractats internacionals, i especialment en la Declaració Universal de Drets Humans, aprovada per Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, i elevat a rang de pauta d’interpretació de tot l’ordenament jurídic en matèria de drets fonamentals en l’article 10 de la nostra Constitució.

Igualment està incorporat al nostre ordenament jurídic l’article 14 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i l’article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans que garanteixen, juntament amb la resta de l’articulat, l’existència d’un judici just.

En aquest sentit, cal remarcar que Espanya ha subscrit i incorporat a l’ordenament jurídic, no només els tractats abans esmentats, sinó també els sistemes jurisdiccionals per al control del compliment dels mateixos, com n’és el Tribunal Europeu de Drets Humans.

Per tot això, els juristes sotasignats, amb motiu del judici que es celebrarà a la Sala Segona del Tribunal Suprem, MANIFESTEM que:

  1. La Legislació Espanyola garanteix a qualsevol ciutadà un judici just, permetent amés l’exercici del dret al recurs a través de l’accés a tots els organismes, tant en la jurisdicció nacional com internacional per a corregir els errors que puguin produir-se.
  2. Podem confiar en la imparcialitat del nostre sistema judicial i han d’evitar-se crítiques prematures als nostres tribunals que poden suposar una forma de pressió impròpia de qui diu defensar l’Estat de Dret.

I per això, com a juristes i ciutadans EXIGIM

Que cessin les intromissions que des del poder polític es vénen efectuant per a qüestionar, amb caràcter previ, la sentència que haurà de dictar la Sala Segona del Tribunal Suprem, i es permeti treballar a la justícia amb la independència que és necessària per a l’obtenció d’un judici just i, per tant, una sentència ajustada a dret. Una sentència, sigui quina sigui, que gràcies al nostre sistema de garanties, serà recurrible, per qui no la consideri ajustada a dret. I ho serà a les diferents instàncies, inclosos els Tribunals Internacionals, garants de l’escrupolós respecte als principis que regeixen un judici just i els drets del justiciable.

Barcelona, 6 de diciembre de 2018.