Noticias

(Català) Modelo denuncia miembros mesas electorales

Al Jutjat de Guàrdia de XXXXXXXX

En data XX de setembre de 2017 se’m comunica per part de XXXXXXXXXX, a l’empara de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació i dels Decrets 139/2017 i 140/2017, de convocatòria del referèndum i de les seves normes complementàries, respectivament, que he estat seleccionat i, per tant, requerit a formar part d’una mesa electoral el proper 1 d’octubre.
El Tribunal Constitucional, en diverses providències de 7 de setembre de 2017, publicades al BOE del dia 8, ha suspès la Llei 19/2017, així com els decrets 139 i 140 de 2017; conseqüentment, entenc que tant la comunicació com el requeriment que efectuen a l’escrit de referència resten sense fonament i objecte i, per tant, poso en coneixement d’aquest Jutjat el flagrant incompliment de l’esmentada suspensió.
En el mateix sentit, he d’entendre que si he estat seleccionat, és perquè, sense el meu consentiment i a l’empara d’una llei suspesa, les meves dades personals han estat utilitzades il·legalment, el que podria suposar una flagrant vulneració de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, amb les conseqüències penals de responsabilitat civil indemnitzatòria cap a la meva persona que se’n puguin derivar.
Per tot l’exposat, poso en coneixement d’aquest Jutjat els fets descrits en aquesta denúncia per tal que aquest prengui les mesures que consideri adients.

Signat